De Drentse organisaties voor parkmanagement op bedrijventerreinen gaan hun krachten bundelen en gezamenlijk een aantal activiteiten uitvoeren. Hiervoor is een aparte stichting opgericht. Het gaat bij deze samenwerking bijvoorbeeld om het opzetten van nieuwe activiteiten, ontwikkelen van producten en diensten, tot stand brengen van kennisuitwisseling. Daarmee realiseren wij een krachtiger positie als sparringpartner voor gemeentebesturen en de Provincie op gebieden als vestigingsbeleid, uitbreiding of aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, duurzaamheid, innovatie, duurzame energie en werkgelegenheid. Ook willen de organisaties in de zes Drentse gemeenten hun kennis en kunde beschikbaar stellen aan die Drentse gemeenten waar nog geen parkmanagement voor bedrijventerreinen is gerealiseerd.

De manier waarop de organisaties in Drenthe gaan samenwerken is uniek voor Nederland. De nieuwe stichting maakt het mogelijk dat provinciebreed projecten worden opgepakt. Het wiel wordt dus maar éénmaal uitgevonden en de opgedane kennis en ervaring worden direct gedeeld. De parkmanagement organisaties versterken elkaar en kunnen – daar waar nodig – voor elkaar inspringen. Verder kunnen nieuwe verenigingen of organisaties hun voordeel doen met de inmiddels opgebouwde expertise. De bemensing van de nieuwe stichting wordt verzorgd vanuit de bestaande organisaties.

De Drentse parkmanagementorganisaties gaan dus nauw samenwerken, maar letten er goed op vooral ook lokaal heel actief en herkenbaar te blijven. Want dat is, zo is vastgesteld, één van de succesfactoren van de huidige parkmanagement organisaties: lokale wortels, lokale betrokkenheid en herkenbaarheid, dicht bij de eigen leden/ondernemers.
De oprichting van de gezamenlijke stichting wordt toegejuicht door de provincie Drenthe, die de afgelopen jaren op verschillende manieren de vorming van organisaties voor parkmanagement heeft gestimuleerd en gesubsidieerd. De gezamenlijke organisaties voor parkmanagement vertegenwoordigen meer dan 1000 bedrijven en beheren samen enkele duizenden hectares bedrijventerreinen in de provincie