Concrete afspraken over opleidingen, stages, ondersteuning

Het regionale techniekonderwijs van het (V)MBO en het bedrijfsleven in Zuidoost Drenthe gaan in de toekomst nauw samenwerken bij het aanbieden van technische opleidingen. Zowel wat betreft de soorten opleidingen die worden aangeboden, als de inhoud ervan. Betrokken zijn het Hondsrug College, Terra Emmen, het Esdal College, Carmel College en Drenthe College. Ook op het gebied van stageplaatsen en toekomstige banen wordt de koppeling tussen de scholen en de bedrijven versterkt.

De afspraken zijn de uitkomst van  gezamenlijk overleg tussen de (V)MBO scholen en het regionale bedrijfsleven, om de positie van het techniekonderwijs in de regio te versterken en het aanbod aan opleidingen beter af te stemmen op de vraag vanuit de bedrijven. De samenwerking moet er aan bijdragen dat er meer leerlingen kiezen voor opleidingen in de techniek , dat  het bedreigde brede aanbod  van techniekonderwijs in de regio in stand gehouden wordt en dat aanbod en vraag beter op elkaar afgestemd is.

Talentenprogramma
Ondernemers en scholen hebben verder afgesproken dat de werkgevers van  bedrijven en scholen een Talentenprogramma gaan ontwikkelen en uitvoeren. Zeer getalenteerde techniekleerlingen worden via het programma nog eens extra gestimuleerd en geschoold en zijn in principe verzekerd van een baan.
Het technisch bedrijfsleven gaat zich nadrukkelijker open stellen voor jongeren via bedrijfsbezoeken, maar ook door het verzorgen van  gastlessen en door het verstrekken van opdrachten aan scholieren, waarbij ze hun talenten  en inzicht kunnen laten zien. Afgesproken is tevens dat de bedrijven in de regio zich nog meer gaan inspannen om voldoende stageplaatsen te realiseren voor de leerlingen van de technische opleidingen. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor het Stagebureau Zuidoost Drenthe, dat haar activiteiten gaat verbreden.

Pabo-studenten
Richting het basisonderwijs, willen de scholen met technische opleidingen, samen met het regionale bedrijfsleven, pabo-studenten meer naar binnen halen om ook hen kennis te laten maken met techniek en techniek-onderwijs, want het kweken van interesse voor technische vakken begint al op de basisschool.
Het project wordt  gefinancierd uit een deel van de extra gelden die vanuit het Rijk voor het techniekonderwijs in de regio beschikbaar worden gesteld en door bijdragen vanuit het bedrijfsleven.

De VPB is, als belangenbehartiger van de bedrijven en aanjager blij met deze ontwikkelingen en zal een actieve bijdrage leveren aan de realisatie van bovenstaande ambities, zegt directeur Herman Idema.